Realizacja II etapu RCI

 

Projekt – Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjno?ci

 

O? priorytetowa 5Wzmocnienie konkurencyjno?ci przedsi?biorstw

Dzia?anie 5.4  - Wzmocnienie regionalnego potencja?u bada? i rozwoju technologii

Program Operacyjny – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Fundusz – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Instytucja Zarz?dzaj?caZarz?d Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poprzez Departament Polityki Regionalnej Urz?du Marsza?kowskiego

Beneficjent – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i J?drzeja ?niadeckich w Bydgoszczy