Realizacja II etapu RCI

 

Projekt – Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności

 

Oś priorytetowa 5Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Działanie 5.4  – Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii

Program Operacyjny – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Fundusz – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Instytucja ZarządzającaZarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poprzez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego

Beneficjent – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy